វិទ្យុសុខសានមនោរម្យ Embed

FM 87.70Mhz

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Radio Dashboard


Radio Is Off-Air
You may want to check our schedule for upcoming Broadcasts.
Last Broadcast:
10 hours ago
Next Broadcast:

More information

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Similar Radio Stations:

LDM Radio
Independent Radio
Areito Stereo
Solo Salsa
LadyGodiva
Web Radio
Rhydio
FM RHYDIO
sejam bem vindos
RADIOATA
La Chapita fm 88.5
Radio libre
sensuelleradio
radio années 70,80.

soksanmonorom radio

soksanmonorom radio