វិទ្យុសុខសានមនោរម្យ Embed

FM 87.70Mhz

វិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Radio Dashboard


Radio Is Off-Air
You may want to check our schedule for upcoming Broadcasts.
Last Broadcast:
1 day ago
Next Broadcast:

Desktop Player

Get Adobe Flash player

More information

វិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Similar Radio Stations:

Svobodné rádio
Svobodné rádio
Siéntelo CO radio
Siéntelo con Oído
វិទ្យុសំបុកឃ្មុំ
សំឡេងប្រជាពលរដ្ឋ
Bacan Bacan Radio
Talk Radio
Radio Calenda
La voz del Valle
La Poderosa Parral
Empresa Parralense
e-roi.gr
News, Culture, truth

soksanmonorom radio

soksanmonorom radio