វិទ្យុសុខសានមនោរម្យ Player Settings Tune In With Your Media Player Embed

FM 90.50 MHz

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 90.50 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 90.50 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Radio Dashboard


LIVE BROADCAST !!!
Broadcast Started 13 minutes ago
Now Playing:
Stream Info:
Title: SokSan Monorom Radio
Description: SokSan Monorom Radio
Genre: Khmer Radio
Website: soksamnoron.caster.fm
Bitrate: 64

More information

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 90.50 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 90.50 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Similar Radio Stations:

None
advertisement

soksanmonorom radio

soksanmonorom radio