វិទ្យុសុខសានមនោរម្យ Embed

FM 87.70Mhz

វិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Radio Dashboard


Radio Is Off-Air
You may want to check our schedule for upcoming Broadcasts.
Last Broadcast:
7 hours ago
Next Broadcast:

Desktop Player

Get Adobe Flash player

More information

វិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Similar Radio Stations:

THESIS RADIO
Non Aligned WebRadio
Band News 89.7
Red de comunicacion
Radio Politécnica
La Radio de la ESPAM
103.7 Voice FM
Islamic EduBusiness
Dejando Huellas
Programacion Variada
La Voz Radio
Te Globaliza
ENIGYE 95.5FM
ENIGYE FM

soksanmonorom radio

soksanmonorom radio