វិទ្យុសុខសានមនោរម្យ Embed

FM 87.70Mhz

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Radio Dashboard


Radio Is Off-Air
You may want to check our schedule for upcoming Broadcasts.
Last Broadcast:
1 day ago
Next Broadcast:

More information

ស្ថានីយវិទ្យុសុខសាន្ដមនោរម្យ FM 87.70 MHz ខេត្តមណ្ឌលគិរី
SOKSANMONOROM FM 87.70 MHZ
អគ្គនាយិការ ញ៉ឹក ច័ន្ទសុផាត
លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 283 86 86 / 088 730 71 71
អាស័យដ្ឋាន៖ ភូមិដោះក្រមុំ សង្កាត់សុខដុម ក្រុងសែនមនោរម្យ ខេត្ដមណ្ឌលគិរី ។
Email: soksanmonorom@yahoo.com
The radio aims to improve the living conditions of women in targeted areas through increasing access to the full exercise of their civil rights and freedoms.


Similar Radio Stations:

MOB2
Various
Radio Exito Quito
Desde Quito Ecuador
Rádio Andrelândia-FM
A pioneira da região
La Super Mix
Radio Online
Radiocable
Música e Información
RadioolanuevaUruguay
Radio Comunitaria

soksanmonorom radio

soksanmonorom radio